Om Håndværkerlinjen

Vilhelmsborg har igennem tiden rummet mange forskellige slags håndværk, lige fra landbrug, smed og tømrer og meget mere. 

I de historiske faciliteter vil der være rig mulighed for at blive inspireret som håndværker.

Skolen vil fokusere på faglighederne inden for bygge-, anlæg- og tømrer/smedefagene og samarbejde med relevante håndværksvirksomheder.

valgfag

Håndværk, redskaber og materialer

Skolen tilbyder undervisning, så eleverne får indgående praktisk håndelag og teoretisk forståelse for værkstedets arbejdsgange.

Eleverne introduceres til relevante fagbegreber og udvikler kendskab til maskiner, værktøjer, materiel og materialer samt korrekt anvendelse, vedligeholdelse og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, samt et forsvarligt arbejdsmiljø i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Der arbejdes med håndværktøj, elektrisk værktøj og stationære maskiner og udføres mindre arbejdsopgaver ud fra forståelse af arbejdstegninger eller skitser, herunder hensigtsmæssigt valg og anvendelse af materialer og værktøj.

Der vil også blive udført konkrete produkter til skolen og udført små reparationer og vedligeholdelse.

Planlægning og udførelse af arbejdsopgaver sker ud fra et innovativt og problemløsende perspektiv og løses i respekt for det nære, omliggende og globale miljø samt med fokus på egen og andres sikkerhed.

Få afklaret din karriere

Undervisningen tager udgangspunkt i byggetekniske og erhvervsrettede gøremåls-cases, der på en nærværende og håndgribelig måde anskueliggør undervisningens relevans for bestemte tekniske erhvervsområder.

Det tilstræbes i undervisningen, at eleverne gennem tilegnelsen af praktiske færdigheder i værkstedet åbner øjnene for fagets almene perspektiver, herunder livsoplysning og folkelig oplysning. Blandt andet ved at blive bevidste omkring deres egne udviklingspotentialer i relation til det øvrige samfund.

Værkstedsundervisningen tilrettelægges fortrinsvist med udgangspunkt i opgaver, der fordrer et samarbejde mellem eleverne, men med mulighed for en vekselvirkning mellem gruppearbejde og individuelt arbejde.

Alle elever kommer i erhvervspraktik i op til 5,4 uger pr. kursus jf. lovgivningen.

Fælles undervisning for alle elever

Undervisningen tilgås som 10. klasses elev eller et alment forløb.

På begge dele bliver der udover linjeundervisning lagt stor vægt på det kost- og ernæringsmæssige.

Bevidstheden om, hvordan man spiser sundt og, hvilke råvarer man bruger samt, hvor de stammer fra, er en vigtig del af skolens profil.

Fysisk velvære

Fysisk træning og bevægelse vil blive en stor del af ugeprogrammet, da skolen har en overbevisning om at bevægelse og god fysisk form er medvirkende til en bedre indlæring.

Mental trivsel

Det mentale aspekt vil der også blive taget hånd om, da det fremmer præstationsevnen. Således vil der for alle skolens elever, være et fokus på trivsel.

På tværs af linjerne bliver der etableret valgfag og sociale arrangementer, som gavner de unge i deres socialiseringsproces.