Privatlivspolitik

Vi behandler dine data med respekt. Her kan du læse vores lovpligtige privatlivs-, persondata- og cookie-politik.

Senest ajourført 21. februar 2023.

Denne politik beskriver, hvilke personoplysninger, vi indsamler om besøgende på skolens hjemmeside, kommende og nuværende elever og deres forældre samt andre eksterne samarbejdspartnere.

Den beskriver også, hvordan vi håndterer oplysningerne, hvem de deles med og hvornår de bliver slettet igen. 

Politikken skal opfylde kravene til oplysning om behandling af personoplysninger i EU’s Forordning om beskyttelse af persondata (GDPR) 2016/679 af 27. april 2016, som er trådt i kraft 25. maj 2018, samt lov om persondata (Reference indsættes når loven er vedtaget). 

1.
Politikken gælder for følgende dataansvarlige organisation:

Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet Tlf.  info@tvilhelmsborgfrifagskole.dk CVR. 43371762

 Hvis du har spørgsmål til persondatapolitikken, kan du henvende dig til: Toni Hessner forstander, tlf. 22 34 72 70 eller info@vilhelmsborgfrifagskole.dk

2.
Behandlingsgrundlaget for personoplysninger

På Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri fagskole er det afhængig af, om du blot besøger vores hjemmeside, overvejer at søge om optagelse som elev, eller er optaget som elev, behandler vi forskellige oplysninger om dig og eventuelt dine forældre. 

Skolens lovgivningsmæssige hjemmel for at behandle oplysningerne er lov om Efterskoler og Frie Fagskoler, jf. Lovbekendtgørelse 94 af 08/02 2018 og de hertil knyttede love, som fx lov om folkeskolen, lov om social service, m.fl.  Behandlingen af personoplysninger sker på baggrunden af forordningens artikel 6 (almindelige oplysninger), artikel 9 (følsomme oplysninger) og artikel 87 (cpr.nr.).

3.
Personoplysninger, som vi indhenter hos dig og behandler om dig:

3.1. Nyhedsbreve

Vi sender nyhedsbreve ud måske et par gange om året. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev, gemmer vi din e-mailadresse og evt. andre oplysninger, som navn og adresse i vores [automatiske udsendelsesprogram, fx mailchimp* eller anden måde. Vi bruger ikke din e-mail til andre formål og videregiver den ikke til andre.  *mailchimp sender i nogle tilfælde, e-mails, til servere i tredjelande. Det er aktuelt ikke muligt at underskrive databehandleraftaler med firmaet bag appen. 

3.2. Interesseliste/venteliste/tilmelding til åbent hus

Hvis du tilmelder dig interesseliste/venteliste til kommende skoleår, behandler vi følgende oplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail. Ønske om enten 10. klasse eller erhvervsklasse. Ønske om linje. 

Vi sletter alle oplysninger om ansøgere, som ikke optages, ved afslutningen af det pågældende skoleår.

Vi gemmer oplysningerne om ansøgere på venteliste i det indeværende skoleår med henblik på at kunne tilbyde en plads, hvis andre ansøgere falder fra.

Hvis du ikke ønsker at stå på venteliste til det aktuelle skoleår, beder vi dig give kontoret besked om dette. 

3.3. Kommende/Nuværende elev

Når en elev ansøger om optagelse på skolen, indsamler vi følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ønske om linje, alder køn, betalingsoplysninger.

Vi spørger også til, om der er særlige helbredsoplysninger, vi skal kende til. Det kan fx være allergier i forbindelse med kost, medicinkrævende sygdomme eller andre forhold, der skal tages særligt hensyn til.

Indsamlingen af disse oplysninger sker med henvisning til GDPR artikel 9 litra a). Det vil sige, at du skal give samtykke til, at vi behandler oplysningerne. 

Vi skal også bruge CPR-nr. af hensyn til indberetning til Børne- og undervisningsministeriet i forbindelse med tilskud og elevstøtte, samt Danmarks Statistik i forbindelse med lovpligtig uddannelsesstatistik. 

Når du er optaget som elev og går på skolen, indsamler vi desuden følgende oplysninger om dig under dit ophold på skolen: karakterer, sygefravær og andet fravær. 

Vi tager billeder og sommetider video fra offentlige arrangementer og begivenheder på skolen.

Disse billeder bruger vi til at synliggøre skolens hverdag og undervisningstilbud.

Herunder kan vi bruge billeder i markedsføringsøjemed. Det vil sige på trykte brochurer, på skolens hjemmeside, og på skolens profil på sociale medier.

Ved optagelsen beder vi nye elever om samtykke til at offentliggøre billeder, hvor elever kan genkendes. 

I det omfang, vi tager portrætbilleder, herunder klassebilleder eller skolefotos, beder vi om samtykke til at offentliggøre dem på intra. Indsæt selv hvilke medier, hvis billederne offentliggøres. 

3.4. Forældre og evt. samlever

Når en elev søger om optagelse på Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole indsamler vi følgende almindelige oplysninger om forældremyndighedsindehavere og eventuel samlever: navn, adresse, tlf. e-mail.

Desuden indsamler vi CPR-nr., som giver adgang til forældreintra. 

Endelig behandler vi betalingsoplysninger til brug for administration af betalingen for skoleopholdet. 

3.5. Besøgende på hjemmeside

Vi bruger cookies på hjemmesiden til at styre login samt indsamle webstatistik.

En cookie er en tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device.

Cookies gør, at du mere effekt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke oplysninger om brugeradfærd på en måde, der kan kobles til enkeltpersoner. Du kan vælge at sige nej til cookies, men så vil hjemmesiden ikke fungere optimalt. 

4.
Personoplysninger om dig, som vi indhenter hos andre end dig:

Iflg. GDPR Artikel 14, skal vi oplyse om, hvilke oplysninger, vi indsamler om vores elever og forældre hos andre.

Vi indsamler først oplysninger hos andre, når personen er optaget som elev på skolen.

Vi beder om samtykke til at indhente oplysningerne i overensstemmelse med artikel 13. 

4.1. Oplysninger fra tidligere eller nuværende skole og PPR: 

For at give eleven den bedste start og den bedste trivsel og for at sikre det bedste udgangspunkt for pædagogisk planlægning på vores skole, indhenter vi oplysninger fra nuværende og/eller forrige skole og hvis relevant, hos PPR.

Det drejer sig om uddannelsesplan, evt. karakterer AFP9, AFP10 Hvis en elev aktuelt eller tidligere har været indstillet til støtte ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning i hjemkommunen, indhenter vi også denne vurdering.

Elev og/eller forældre skal give samtykke hertil.

5.
Sådan behandler vi oplysningerne:

5.1. Nødvendig behandling på skolen

Alle de oplysninger, vi behandler om elever, er nødvendige for at vi kan drive skolen og yde den nødvendige service og omsorg for hver enkelt. 

De fleste almindelige oplysninger samt cpr-nr. indgår i skolens økonomiske administration.

Det er oplysninger, vi deler med Børne- oh undervisningsministeriet i forbindelse med indberetning af tilskud, elevstøtte og udarbejdelse af regnskab.  Evt. samlevers cpr-nr. og indkomstoplysninger anvendes til beregning af statslig elevstøtte-

Det er kun skolens administrative medarbejdere, der har adgang til oplysninger om indkomst og økonomi. 

Den pædagogiske administration omfatter fx indskrivning på hold, linje, valgfag og herunder udarbejdelse af opgaver, evalueringer, mv. 

Vores uddannelsesvejledning  behandler oplysninger om elever i forbindelse med udarbejdelse af lovpligtige uddannelsesplaner og indberetning på optagelse.dk

Skolens leder har adgang til alle oplysninger om elever.

Derudover har relevante medarbejdere fx kontaktlærere og holdlærere adgang til oplysninger om de elever, de har ansvar for. 

For de elever, som aflægger folkeskolens afgangsprøve i 9. og 10. klasse hos os, er vi forpligtet til at opbevare prøvebeviserne uendeligt. 

5.2. Deling med andre

Som nævnt i pkt. 4.2. og 5.1. deles oplysninger i forbindelse med skolens administration med de relevante myndigheder i det omfang, vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil. 

Vi bruger UNI-Login til skoleintra (VIGGO) (UVdata) samt til log-in på en række platforme for digitale undervisningsmidler.

Vores leverandører her omfatter fx Gyldendal, Matematikfessor, Clio Online, EduLab. 

Personoplysninger knyttet til UNI-Login er: Navn, klassetrin, alder, skolenavn, e-mail. 

Vi har underskrevet databehandleraftaler med alle udbydere, der anvender Uni-login.

De har forpligtet sig til at tage behørige forholdsregler til beskyttelse af persondata om vores elever.

I enkelte tilfælde overføres data til servere i tredjelande.  Alle interesserede kan henvende sig til skolens administration for gennemsyn af databehandleraftaler. 

Vi bruger desuden SurveyMonkey til evalueringsskemaer, brugerundersøgelser o.l.

Ved studierejser, deler vi personoplysninger om dig med rejsearrangøren.

Disse oplysninger omfatter dit navn.


5.3. Hjælp til programmer

Hvis du modtager tilbud om hjælp fra programmer fra Wiskids, skal du være opmærksom på der bliver lavet følgende behandling af personoplysninger i TxtAnalyser:


Når brugeren analyserer en tekst eller et dokument via TxtAnalyser, bliver teksten/dokumentet behandlet, for at kunne levere TxtAnalysers funktion.

Såfremt der måtte indgå personoplysninger i teksten/dokumentet, vil disse blive behandlet. 


Når brugeren uploader et dokument via kontosiden, bliver teksten/dokumentet opbevaret på Wizkids’ server. Teksten/dokumentet bliver automatisk slettet efter 14 (fjorten) dage. 

Alt data er krypteret i transport og i hvile, og gemmes i en ISO27001 certificeret facilitet.

5.4. Sletning

Når eleven forlader skolen, sletter vi senest året efter alle oplysninger, som ikke er nødvendige at bevare af hensyn til dokumentation i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, jf. regnskabsbekendtgørelse nr. 23/11/2016.

Oplysninger til brug for regnskabsaflæggelsen slettes fem år efter afslutningen af det pågældende regnskabsår.

Disse oplysninger omfatter: Navn, hold, cpr-nr., antal ugers aktivitet på skolen, betalingsoplysninger i forbindelse med skoleopholdet. 

Oplysninger om personer på venteliste til det aktuelle skoleår slettes senest ved årsskiftet i skoleåret. 

Oplysninger om besøgende på vores hjemmeside slettes senest et år efter seneste besøg. 

Afgangsprøvebeviser opbevares uendeligt, jf. pkt. 5.1.

6.
De registreredes rettigheder

6.1. Indsigt

Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt.1) kan du anmode om indsigt i de Personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde.

Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger.

Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.  

6.2. Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt.

Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig. 

6.3. Begrænsning af behandling

Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. 

6.4. Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 

6.5. Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse).

Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

6.6. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis Behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den Behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du skal være opmærksom på, at det i nogle tilfælde kan medføre, at du ikke kan fortsætte som elev på skolen, hvis vi fx ikke må behandle oplysninger om dit helbred eller behov for faglig støtte, mv.  

6.7. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Hvis du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne.

Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at der ikke kan beregnes statslig elevstøtte eller at vi ikke kan optage dig som elev på skolen, jf. ovenfor under pkt. 6.6. 

7.
Sikkerhed

Skolens behandling af personoplysninger er underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik.

Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter.

Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

8.
Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

9.
Opdatering af denne PolitiK

Kustos Rideakademi Vilhelmsborg Fri Fagskole er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse.

Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.

Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Dato for seneste opdatering af persondatapolitikken fremgår øverst på dokumentet.