Inklusion


Som Fri Fagskole gælder følgende retningslinjer:

Inklusion og specialundervisning

Efterskoler, frie og fagskoler kan tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i medfør af § 3, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. § 3, stk. 1, i lov om frie kostskoler.

Med tilgangen “Plads til Alle” indgår specialundervisning og inklusion helt overordnet, som en del af skolens pædagogiske praksis i forhold til livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse for vores elever med særlige læringsforudsætninger.

Skolen har følgende muligheder for specifik specialpædagogisk indsats:

Undervisningen foregår på mindre hold (5-12 elever) med 1 eller 2 lærere.

Der er ansat særlige støttepersoner til elever, der har brug for kompenserende specialundervisning, fagligt, personligt eller socialt.

Individuelt tilpassede faglige forløb

Skolen tilrettelægger individuelt tilpassede faglige forløb i dansk og matematik, på holdene for 10. klasse er der mulighed for, at lave støtte og mindre analyser efter PAS modellen samt at foretage individuelle læse- og matematiktest.

En stor del af lærerne er uddannede mentorer og har specialpædagogiske kompetencer.

Der skal for elever der søger om støtte inden for ovenfornævnte områder, laves en aftale sammen med forældrene, som belyser indholdet.

Aftalen underskrives af forældrene og for elever over 18 år underskrives aftalen af eleven.

Der vil indgå evaluering undervejs, som en del af forløbet.

Fokusområder vil f.eks. være:

  • Individuelt tilrettelagt undervisning i læsning

  • Individuelt tilrettelagt undervisning i matematik

  • Individuel guidning i forhold til strukturering af fagligt stof

  • Undervisning i en lille gruppe

  • Speciel tilrettelagt undervisning i forhold til diagnoser. Strukturering ved hjælp af skemaer

  • Strukturering af lektier

  • Individuel undervisning i brug af hjælpemidler f.eks. cd-ord, IT-rygsæk osv.

Støtte til inklusion søges af skolen gennem undervisningsministeriet hos SPSU jf. Inklusionsloven.

Nærmere oplysninger herom rettes til forstander Toni Hessner.